Iekšējās kārtības noteikumi

                                                                                    Iekšējās kārtības noteikumi

Sporta studijas „TM Gym”

iekšējās kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Sporta studija „TM Gym” (turpmāk tekstā – „studija”) iekšējās kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi (turpmāk tekstā – iekšējās kārtības noteikumi) ir paredzēti, lai noteiktu uzvedības normas, iekšējo kārtību, apmeklētāju un studijas savstarpējās atbildības robežas, tiesības un pienākumus.

1.2. Iekšējās kārtības noteikumu spēkā esošā redakcija tiek izvietota studijas apmeklētājiem pieejamā vietā studijas telpās un publicēta internetā www.tmgym.lv

2. Studijas pakalpojumu izmantošanas kārtība

2.1. Studijas pakalpojumus var izmantot klienti, kurinoslēguši klienta līgumu un kuriem ir apmaksāts un derīgs abonements.

2.2. Studijas abonements jāaktivizē viena mēneša laikā pēc tā iegādes. Pēc šī termiņa beigām abonements tiek anulēts.

2.3. Noslēdzot klienta līgumu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentuun ar parakstu apliecina piekrišanu studijas iekšējās kārtības noteikumiem. Studijas klientu datu bāzē tiek reģistrēta klienta sniegtā personu identificējošā informācija.

2.4. Abonementus, izņemot vienreizēja apmeklējuma abonementu, var iegādāties klienti, kas reģistrēti kā studijas biedri. Par studijas biedru klients kļūst, iegādājoties (Eur 8) studijas biedra magnētisko karti, kura jāuzrāda katrā studijas apmeklējuma reizē. Ja studijas biedra karte nozaudēta vai bojāta, klients iegādājas jaunu karti, maksājot Eur 10.

2.5. Studijas biedram ir tiesības iesaldēt abonementu uz laiku ne vairāk par 30 dienām uzrādot ārsta zīmi, sūtot pieteikumu elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: info@tmgym.lv. Abonementa summa par iesaldēto periodu tiek pārcelta depozītā uz nākamā perioda abonementu.

2.6. Studijas biedra karte ir paredzēta lietošanai vienai personai un to ir aizliegts nodot citām personām.

2.7. Studijas trenažieru zālē patstāvīgi nodarboties atļauts personām no 14 gadu vecuma.

2.8. Aizliegts uzturēties sporta studijas telpās ārpus norādītā darba laika. (Studijas telpas ir jāatstāj līdz darba laika beigām).

2.9. Studijas klientiem, kuri konsekventi neievēro darba laiku, var tikt piemērotas sankcijas.

2.10. Klientam, kurš vēlas tikai apskatīt studijas iekštelpas un sporta zāles, obligāti jāvelk maiņas apavi vai arī jāpārvietojas zālē ar zeķēm.

3. Iekšējā kārtība

3.1. Studijas telpās ir aizliegta:

 • alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu lietošana un izplatīšana, smēķēšana, kā arī atrašanās studijas telpās alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī;
 • dzērienu stikla traukos ienešana trenažieru zālē, nodarbību zālēs, pirts, garderobju un mazgāšanās zonās;
 • jebkādu preču, pakalpojumu un reklāmas izplatīšana, kas nav saskaņota ar studijas administrāciju;

3.2. Studijas telpās vispārējās kārtības un klientu drošības nodrošināšanai tiek veikta videonovērošana.

4. Studijas klienta tiesības, pienākumi un atbildība

4.1. Studijas klientam ir tiesības:

 • izmantot studijas pakalpojumus atbilstoši iegādātā abonementa noteikumiem;
 • izmantot citus studijas maksas pakalpojumus, speciālos piedāvājumus un atvieglojumus;
 • studijas noteiktajā kārtībā un reģistrējot treniņu studijasadministrācijā, izmantot studijas telpas individuāliem (privātiem) treniņiem trenera vadībā.

4.2. Studijas klientiem ir pienākums ievērot spēkā esošos studijas iekšējās kārtības noteikumus, patstāvīgi sekot un iepazīties ar studijas iekšējās kārtības noteikumu izmaiņām.

4.3. Ja Studijas Klients vēlas apmeklēt kādu no nodarbībām, kuras norādītas Studijas grafikā, Klientam ir pienākums iepriekš pieteikties uz sev vēlamo nodarbību. Gadījumā, ja Klients nevar apmeklēt nodarbību, uz kuru viņš ir iepriekš pieteicies, Klientam ir pienākums atcelt savu pierakstu, pretējā gadījumā, Studija ir tiesības atskaitīt 1 (vienu) dienu vai 1 (vienu) reizi no klienta abonementa.

4.4. Studijas klients ir personīgi atbildīgs par:

 • savu veselības stāvokli un tā atbilstību sporta nodarbībām studijā, kā arī iespējamiem kaitējumiem veselībai, izmantojot studijas pakalpojumus;
 • studijas inventāram, iekārtām un telpām nodarītiem bojājumiem;

 5.Studijas administrācijas tiesības un atbildība

5.1. Studijas administrācija ir tiesīga nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos.

5.2. Studijas personālam ir tiesības izraidīt un turpmāk neielaist studijas telpās, kā arī anulēt abonementu un klienta reģistrāciju bez iepriekšēja brīdinājuma un bez kompensācijas klientiem, kas neievēro studijas iekšējās kārtības noteikumus.

5.3. Studijas administrācija patur tiesības pēc saviem ieskatiem liegt ieeju studijā, kā arī atteikt klienta reģistrāciju un abonementa iegādi personām, kas var traucēt vai radīt kaitējumu studijas darbībai vai studijas interesēm.

5.4 Studijas personālam ir tiesības liegt iespēju klientam piedalīties grupu nodarbībās, ja klients kavē nodarbību sākumu, sākot no 5 min.

5.5 Studija un studijas personāls neuzņemas materiālo un civiltiesisko atbildību par kaitējumiem klienta veselībai, kas radušies neievērojot iekšējās kārtības noteikumus, brīdinājuma zīmes, inventāra izmantošanas instrukcijas vai personāla norādījumus, kā arī klienta paša neuzmanības vai citu klientu rīcības rezultātā.

5.5. Studija un studijas personāls neuzņemas materiālo atbildību par studijas telpās atstātajām mantām vai citām materiālajām vērtībām.

5.6. Sods par nozaudētu garderobju skapīša atslēgu – 10 Eur.

5.7. Skapīša atslēga pēc nodarbībām jānodod studijas reģistratūrā. Aizliegts pievīlēt jebkādas studijas (tsk. skapīšu) atslēgas.

6.Uzvedības noteikumi

6.1. Studijā aizliegts:

 • skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos studijas klientus un personālu;
 • fotografēt, filmēt vai veikt audio ierakstus studijas telpās;
 • jebkādā veidā bojāt studijas inventāru, iekārtas un telpas;
 • bez nepieciešamības aizņemt studijas inventāru un iekārtas vai apgrūtināt citiem klientiem to izmantošanu;
 • patvaļīgi ieslēgt, izslēgt un regulēt – mūzikas centrus, TV, saunas un ventilācijas iekārtas;
 • skūt kājas, bārdu, paduses u.tml.;
 • liet ūdeni un citus šķidrumus uz sildelementiem saunā; saunā nedrīkst lietot medu, kafijas biezumus un citus ķermeņa skrubjus.

6.2. Apmeklējot studiju, jāievēro vispārpieņemtie tīrības un kārtības, kā arī personīgās higiēnas noteikumi; nodarbības jāapmeklē atbilstošos sporta tērpos un piemērotos sporta apavos; trenažieru zāli aizliegts apmeklēt ar basām kājām un atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

6.3. Studijas inventārs un iekārtas jāizmanto saudzīgi; trenažieri un iekārtas pēc nodarbības vai vingrinājuma izpildes jāatstāj izmantošanas kārtībā, bet inventārs jānoliek tam paredzētajā vietā.

6.4. Pirtīs un pirts atpūtas zonās jāizmanto peldkostīmi vai dvieļi; mazgāšanās un pirts zonās ieteicams izmantot gumijas čības; apmeklējot saunu, sēdēšanai uz lāvas jāizmanto dvieļi.

7. Drošības tehnikas noteikumi

7.1. Sporta studija iesaka pirms nodarbību uzsākšanas konsultēties ar ārstu, īpaši gadījumos, ja studijas klientam ir bijušas sirds, asinsvadu slimības, muguras, locītavu traumas, citas nopietnas slimības vai ja klients nav pārliecināts par savu veselības stāvokli.

7.2. Nodarbības studijā nekavējoties jāpārtrauc un jālūdz studijas personāla palīdzība, ja nodarbības laikā parādās nepatīkamas sāpes, galvas reiboņi, vājums vai diskomforta sajūta.

7.3. Studijas iekārtas un inventāru atļauts izmantot vienīgi tam paredzētajam mērķim un ievērojot izmantošanas instrukcijas; šaubu gadījumā par inventāra un iekārtu pareizas izmantošanas veidu jālūdz skaidrojums un padoms studijas personālam.

7.4. Trenažieru zālē aizliegts bez trenera uzraudzības veikt vingrinājumus ar maksimālo svara slodzi.

7.5. Nekavējoties jāinformē studijas personāls:

 • par jebkādām paša vai citu klientu iegūtām traumām vai veselības traucējumiem;
 • par citu klientu neatbilstošu rīcību vai uzvedību, kas pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus vai var radīt traumas vai veselības apdraudējuma riskus noteikumu pārkāpējam vai citiem apmeklētājiem;
 • par inventāra un iekārtu bojājumiem un defektiem.

7.6. Nodarbību laikā nav ieteicams nēsāt jebkādus cietus priekšmetus (gredzenus, kulonus, matu sprādzes u.tml.).

Ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazinos un apņemos tos ievērot:

 

____________________                      _______________________________                                                                                   ______________________________

(datums)                                                            (paraksts)                                                                   (vārds, uzvārds)