Klienta līgums

Klienta līgums “TM Gym”Nr.__________________

  1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI UN TO SKAIDROJUMI

Pakalpojuma sniedzējsSabiedrība ar ierobežotu atbildību „TM Gym”, vienotais reģistrācijas numurs  44103146976, juridiskā adrese Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004.

Klients – fiziska vai juridiska persona, kura noslēdz šo līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju ar mērķi izmantot sporta studijaspakalpojumus un/vai Papildpakalpojumus.

Sporta studijaTM GymRīgā, Dēļu ielā 4D.

Sporta studijaspakalpojumi-Klienta tiesības par zemāk norādīto maksu izmantot Sporta studijaspakalpojumus, Sporta studijasdarba laikā.

Abonementstiesības uz vairākkārtēju Sporta studijasmaksas nodarbību apmeklēšanu atbilstoši izvēlētajam abonementa veidam.

Abonementu veidi:

  • Pilna laika abonements –1 mēnesis;60,00 EUR
  • 3 mēnešu abonements –150,00 EUR
  • 6 mēnešu abonements- 270,00 EUR
  • 1 gada abonements- 480,00 EUR
  • Bērnu abonements 1 mēnesis- 50,00 EUR

Abonementa veids                                                                                                                                                                                                               

Abonementa summa                                                                                                                                                                                                           

 

Sporta studijas biedrs – par studijas biedru klients kļūst, iegādājoties studijas biedra magnētisko karti, kura jāuzrāda katrā studijas apmeklējuma reizē. Ja Klientam nav sporta studijas biedra magnētiskā karte, tad papildus līgumā noteiktajai samaksai, Klients maksā EUR 10 atlīdzību par sporta studijas biedra magnētiskās kartes izgatavošanu. Ja sporta studijas biedra magnētiskā karte ir nozaudēta, Klients maksā EUR 10 par jaunas sporta studijas biedra magnētiskās kartes izgatavošanu. Sporta studijas biedra karte ir paredzēta lietošanai vienai personai un to ir aizliegts nodot citām personām.

Cenrādis – spēkā esošais TMGym pakalpojumu cenrādis, ko SIA „101km” ir tiesības vienpersoniski mainīt, par to brīdinot –  rakstiski, mutiski vai publicējot informāciju TM Gym mājaslapā.

 2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Ar šī līguma parakstīšanu, Klients piekrīt visiem līguma nosacījumiem, Sporta studijas iekšējās kārtības noteikumiem un izsaka vēlmi, bez maldus, viltības vai spaidiem, noslēgt šo līgumu ar mērķi lietot Sporta studijaspakalpojumus.

2.2.Līgumu var noslēgt jebkura rīcībspējīga un tiesībspējīga persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu,  uzrādījusi personu apliecinošu dokumentu Sporta studijasadministrācijas darbiniekam un samaksājusi Abonementa maksu. Ja Klients nav sasniedzis 18 gadu vecumu, līgumu Klienta vārdā ir tiesīgs noslēgt tikai Klienta tiesiskais aizgādnis, kas ir pilnībā atbildīgs par Klienta, no līguma izrietošo, Klienta materiālo saistību pilnīgu izpildi.

 3. MAKSAS UN MAKSĀJUMI

3.1. Par sniegtajiem pakalpojumiem Klients maksā Pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar Cenrādi.

3.2. Visas Abonementu maksas tiek samaksātas ar priekšapmaksu, sniedzot Klientam pieeju Sporta studijailīdz nākamajam maksājuma datumam. Visi maksājumi ir neatgriezeniski un netiek atmaksāti Klientam atpakaļ arī tad, ja klients faktiski nav apmeklējis Sporta studijuapmaksātajā periodā.

3.3 Ja tiek noslēgts terminēts līgums uz laiku 3 mēneši, 6 mēneši vai 12 mēneši, klientam ir iespēja sadalīt maksājumus uz 3, 6 vai 12 reizēm.

3.4. Ja Klients vēlas pārtraukt izmantot abonementu (iesaldēt), Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs viena Līguma darbības laikā uz Klienta norādīto laiku, kas nav ilgāks par 1 (vienu) mēnesi, apturēt (iesaldēt) Klienta Abonementa darbību. Ja Klients vēlas pārtraukt izmantot abonementu (iesaldēt) uz ilgāku laika periodu (maksimālais periods 6 mēneši), tad jāuzrāda medicīnas iestādes apliecinājums vai izziņa.Abonementa darbības apturēšanas laikā Klients nav tiesīgs apmeklēt Pakalpojuma sniedzēja Sporta studiju un saņemt Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus.

 4. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA UN KLIENTA ATBILDĪBA

4.1. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem Klienta vai trešo personu priekšā.

4.2. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par pakalpojumiem, kurus Klientam sniedz Pakalpojuma sniedzēja personīgie treneri.

4.3. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par jebkura īpašuma zaudējumiem, bojājumiem vai zādzību, kuru Klients ienes pakalpojuma sniedzēja telpās.

4.4. Klients ir atbildīgs par līgumā norādīto datu patiesumu un pilnīgumu.

4.5.Klientam ir pienākums informēt Pakalpojuma sniedzēju par kontaktinformācijas maiņu (adrese, tālrunis, u.c.).

4.6. Klients ir atbildīgs par korektu Pakalpojuma sniedzēja inventāra lietošanu un Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par iespējamām traumām, kas Klientam var rasties inventāra nepareizas lietošanas dēļ. Ja Klients nav pārliecināts, kā pareizi lietot kādu trenažieri, vienmēr jautājiet Pakalpojuma sniedzēja personālam.

4.7. Klienta pienākums ir iepazīties ar autostāvvietas lietošanas noteikumiem, kas ir pieejami studijas administrācijā, vai MBC teritorijā.

4.8. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par klientiem izsniegtajiem sodiem sakarā ar autostāvvietu.

 5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA

5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdi un tieknoslēgts uz gadu. Ja līguma termiņam beidzoties, neviena no pusēm nav izteikusi vēlmi līgumu pārtraukt (rakstiski, mutiski vai elektroniski), tas automātiski pagarinās uz vēl vienu gadu.

5.2.Pakalpojuma sniedzējs vienpusēji var pārtraukt dotā līguma darbību vai atkāpties no tā, ja:

5.2.1 Klients ir pārkāpis šī līguma vai Sporta studijas iekšējās kārtības noteikumus;

5.2.2TMgym tiek ilglaicīgi slēgta. Šajā gadījumā Klienta pieeja Pakalpojuma sniedzēja sporta studijai tiks liegta un nekādas iepriekš samaksātas iemaksas netiks atmaksātas.

5.3. Lai pārtrauktu līguma darbību vai apturētu abonementa darbību uz noteiktu laiku Klientam ir jānosūta rakstisks iesniegums uz info@tmgym.lv, vai personīgi jāierodas Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vietā un jāiesniedz iesniegums Pakalpojuma sniedzēja atbildīgajām amatpersonām, kā arī medicīnas iestādes atzinums, ja tāds nepieciešams.

5.4. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības nodot parāda piedziņas tiesības par Klienta līguma ietvaros neveiktajiem maksājumiem, kā arī no līguma izrietošiem zaudējumiem, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai, kas ietver tiesības izmantot Klienta personas datus Abonementa kredītvēstures veidošanai un šo datu ievietošanai parādu vēstures datubāzēs.

 6. VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI

6.1. Pakalpojuma sniedzēja darbinieki nav medicīniski kvalificēti. Ja Klientam ir vismazākās šaubas par tā veselības stāvokli, Klientam ir jākonsultējas ar tā ārstējošo ārstu. Pakalpojuma sniedzējs stingri rekomendē, pirms šī līguma noslēgšanas konsultēties ar Klienta ģimenes ārstu.

6.2. Klienta pienākums ir respektēt un ievērot Iekšējās kārtības noteikumus, kas ir pieejami Pakalpojuma sniedzēja telpās.

6.3. Pakalpojuma sniedzējs patur aiz sevis tiesības jebkurā laikā vienpusēji izdarīt izmaiņas šajos noteikumos, Cenrādī un Iekšējās kārtības noteikumos. Informācija par izmaiņām ir pieejama pakalpojuma sniedzēja telpās tā darba laikā un Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā: www.tmgym.lv. Klientam ir tiesības un pienākums iepazīties ar šīm izmaiņām.

6.4. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir katru vakaru iztukšot Sporta studijasgarderobes skapīšus. Jebkuri priekšmeti, kas atrasti Pakalpojuma sniedzēja telpās, tiks uzglabāti 48 stundas un tad tiks uzskatīti par pamestiem. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības iekasēt no Klienta maksu par šo priekšmetu uzglabāšanu un utilizēšanu.

6.5. Klients piekrīt saņemt no pakalpojuma sniedzēja aktuālo informāciju SMS, pasta, e-pasta vai telefona zvanu veidā, Klients ir tiesīgs izvēlēties, kurš no komunikāciju veidiem Klientam ir ērtākais. Pakalpojumu sniedzējs nenes nekādu atbildību par zaudējumiem, kas Klientam varētu rasties, nesaņemot šo informāciju.

6.6. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības veikt fotografēšanu un filmēšanu Pakalpojuma sniedzēja telpās, marketinga aktivitātēm un drošības vajadzībām un iekļaut Klienta fotogrāfijas marketinga materiālos.

6.7. Sporta studijas klienta karti ir aizliegts nodot citām personām.

 7. PIEKRIŠANA PERSONAS DATU APSTRĀDEI

7.1. Noslēdzot šo līgumu, Klients piekrīt un pilnvaro Pakalpojuma sniedzēju apstrādāt, tai skaitā iegūt, izmantot un glabāt Klienta personas datus (tai skaitā vārdu, uzvārdu, personas kodu, mobilā tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un dzīvesvietas adresi) šādiem mērķiem: šī līguma noslēgšana un izpilde; Klienta identificēšana, apmeklējot Sporta studiju; no līguma izrietošo maksājumu un Klienta parādu uzskaite; rēķinu izrakstīšana par Pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem; marketinga un iekšējās statistikas apkopošana Pakalpojuma sniedzēja sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai; komunikācijas nodrošināšana starp Pakalpojuma sniedzēju un Klientu sakarā ar līgumu (tai skaitā, lai informētu Klientu par izmaiņām Sporta studijas darba grafikā, par Sporta studijas īpašajiem un personīgiem piedāvājumiem Klientam un citām Sporta studijas ziņām).

7.2. Klients piekrīt un pilnvaro Pakalpojuma sniedzēju veikt videonovērošanu Sporta studijas telpās un glabāt šādus ierakstus, lai nodrošinātu drošību, tostarp Klienta dzīvības un veselības aizsardzību, īpašuma aizsardzību, Sporta studijas Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un, lai novērstu tiesību pārkāpumus saskaņā ar tiesību aktiem. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības Pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem pārskatīt saglabātos videonovērošanas kameru fiksētos materiālus. Saglabātie video filmēšanas materiāli tiks glabāti drošā veidā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

7.3.Klients tiek informēts par fotografēšanu un ar savu parakstu apliecina par piekrišanu, ka Sporta Studija drīkst pēc saviem ieskatiem izmantot mārketinga un sabiedrisko attiecību pasākumos, paziņojumos, publikācijās, prezentācijās un citos materiālos, kas var tikt publicēti vai rādīti plašai publikai, tajā skaitā notikumu vai ziņu atspoguļojumos dažādos sociālajos medijos ( Facebook un tml.) korporatīviem nolūkiem izveidotos profilos.

 8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (Līguma izpratnē nepārvaramas varas apstākļi ir stihiskas dabas katastrofas, t.sk. ūdens plūdi, zemestrīces, ugunsgrēki, kara darbība, streiki, valsts iedzīvotāju nemieri, valsts institūciju izdoti normatīvie akti, kuru iespējamību neviena no Pusēm nevarēja vai nevar paredzēt kā arī nevar novērst ar saprātīgiem līdzekļiem) – Līgumā paredzētie saistību izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti, atbilstoši šo apstākļu darbības laikam, kas būtiski ietekmē Līguma izpildi kopumā. Tā Puse, kura šī punktā minēto apstākļu dēļ nevar izpildīt Līguma saistības, nekavējoties paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos. Turklāt, pēc otras Puses lūguma, jāiesniedz attiecīgajai Pusei dokumenti, kuri apliecina šādu apstākļu iestāšanos un izbeigšanos.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Līgums var tikt grozīts tikai pusēm – Pakalpojuma sniedzējam un Klientam, abpusēji rakstveidā vienojoties. Visas izmaiņas līgumā stājas spēkā grozījumos norādītajā datumā. Visi līguma grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.2. Jebkuras domstarpības, nesaskaņas, kas izriet no/vai saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja savstarpēju pārrunu ceļā izlīgumu panākt nav iespējams, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā – tiesā pēc atbildētāja deklarētās dzīvesvietas.

9.3. Ja klientam rodas kādas pretenzijas, tad viņam ir tiesibas rakstiski iesniegt tās administrācijā. Ja Pakalpojuma sniedzējs uzskatīs sūdzību par pamatotu, mēneša laikā klientam tiks atbildēts rakstiski.

Pušu rekvizīti:

SIA „TM Gym”

Reģ.Nr.44103146976

juridiskā adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004

„TM Gym” Rīga, Dēļu iela 4D

www.tmgym.lv

Tālrunis:28688188

info@tmgym.lv

 

Klients

Vārds, uzvārds
Personas kods
e-pasta adrese
Tālruņa numurs
Dzīvesvietas adrese

 

Klients:                                                                                                                                                                                    /__________________/

 

SIA „TM Gym”:                                                                                                                                                                       /__________________/

 

Rīga, Dēļu iela 4

 

2020.gada _____._____________________